PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Všichni uživatelé tohoto webu souhlasí s tím, že na přístup a používání tohoto webu se vztahují následující podmínky a další příslušné zákony. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

copyright

Celý obsah obsažený na tomto webu, mimo jiné včetně textu, grafiky nebo kódu, je chráněn autorskými právy jako kolektivní dílo podle čínských a jiných autorských zákonů a je majetkem společnosti Cozylace. Společné dílo zahrnuje díla, která jsou licencována společnosti Cozylace. Copyright 2020, Cozylace VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Je uděleno povolení elektronicky kopírovat a tisknout části tohoto webu v tištěné podobě, a to pouze za účelem objednání u společnosti Cozylace nebo nákupu produktů Cozylace. Můžete zobrazit a, s výhradou výslovně stanovených omezení nebo omezení vztahujících se ke konkrétním materiálům, stáhnout nebo vytisknout části materiálu z různých oblastí webu pouze pro své vlastní nekomerční použití nebo zadat objednávku u Cozylace nebo nákup produktů Cozylace. Jakékoli jiné použití, mimo jiné k reprodukci, distribuci, zobrazení nebo přenosu obsahu tohoto webu, je přísně zakázáno, pokud to není povoleno společností Cozylace. Dále souhlasíte, že nebudete měnit ani mazat žádná oznámení o vlastnictví z materiálů stažených z webu.

Ochranné známky

Wedding Chloe Lace je registrovaná ochranná známka společnosti Cozylace. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy společnosti Cozylace použité na této stránce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Cozylace.

Zřeknutí se záruky

Tento web a materiály a produkty na tomto webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Společnost Cozylace se v plném rozsahu přípustném podle platných zákonů zříká všech výslovných nebo předpokládaných záruk, mimo jiné včetně implicitních záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Společnost Cozylace nepředstavuje ani nezaručuje, že funkce obsažené na webu budou nepřerušované nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že tento web nebo server, který web zpřístupňuje, neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty. Společnost Cozylace neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití materiálů na tomto webu, pokud jde o jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jiné. Některé státy nepovolují omezení ani výjimky ze záruk, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat.

Omezení odpovědnosti

Společnost Cozylace nenese odpovědnost za žádné zvláštní ani následné škody, které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnosti použití materiálů na tomto webu nebo výkonu produktů, i když byla společnost Cozylace upozorněna na možnost takových škod. Příslušné právo nemusí umožňovat omezení vyloučení odpovědnosti nebo náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Typografické chyby

V případě, že je produkt Cozylace omylem uveden v nesprávné ceně, vyhrazuje si Cozylace právo odmítnout nebo zrušit jakékoli objednávky zadané u produktu uvedeného v nesprávné ceně. Společnost Cozylace si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a zda byla stržena z vaší kreditní karty. Pokud již byla z vaší kreditní karty stržena částka za nákup a vaše objednávka byla zrušena, společnost Cozylace na váš účet kreditní karty připsá kredit ve výši nesprávné ceny.

Ukončení

Tyto podmínky se na vás vztahují při vašem přístupu na web a / nebo po dokončení procesu registrace nebo nákupu. Tyto podmínky nebo jakoukoli jejich část může společnost Cozylace Studio kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit bez předchozího upozornění. Ustanovení týkající se autorských práv, ochranných známek, zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti, odškodnění a různých ustanovení zůstanou v platnosti i po ukončení.

Oznámení

Cozylace vám může zaslat oznámení prostřednictvím e-mailu, obecného upozornění na webu nebo jiným spolehlivým způsobem na adresu, kterou jste poskytli společnosti Cozylace. 

Použití stránek

Obtěžování jakýmkoli způsobem nebo formou na webu, včetně e-mailu, chatu nebo používání obscénního nebo hrubého jazyka, je přísně zakázáno. Předstírání jiné identity, včetně společnosti Cozylace nebo jiného zaměstnance, hostitele nebo zástupce s licencí, jakož i dalších členů nebo návštěvníků webu je zakázáno. Na web nesmíte nahrávat, distribuovat ani jinak publikovat žádný obsah, který je urážlivý, pomlouvačný, obscénní, ohrožující, narušující práva na soukromí nebo publicitu, urážlivý, nezákonný nebo jinak nežádoucí, což může představovat nebo podněcovat k trestnému činu, porušovat práva jakékoli strany nebo která by jinak mohla vést k odpovědnosti nebo porušit jakýkoli zákon. Na web nesmíte nahrávat komerční obsah nebo použít web k nabádání ostatních, aby se připojili nebo se stali členy jakékoli jiné komerční online služby nebo jiné organizace.

Účast Vyloučení odpovědnosti

Společnost Cozylace nekontroluje a nemůže kontrolovat veškerou komunikaci a materiály zveřejněné nebo vytvořené uživateli přistupujícími na web a není žádným způsobem odpovědná za obsah těchto komunikací a materiálů. Berete na vědomí, že tím, že vám poskytuje možnost prohlížet a distribuovat uživatelsky generovaný obsah na webu, Cozylace slouží pouze jako pasivní kanál pro takovou distribuci a nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli obsah nebo aktivity na webu. Společnost Cozylace si však vyhrazuje právo blokovat nebo odstraňovat komunikaci nebo materiály, které považuje za (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní, (b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorskými právy, ochrannou známkou nebo; jiné právo duševního vlastnictví jiného nebo (d) urážlivé nebo jinak nepřijatelné pro společnost Cozylace podle vlastního uvážení.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit Cozylace Studio vůči jeho úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, agentům, poskytovatelům licencí a dodavatelům (společně „poskytovatelé služeb“) za veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, v důsledku jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo jakékoli aktivity související s vaším účtem (včetně nedbalosti nebo protiprávního jednání) vámi nebo jakoukoli jinou osobou, která přistupuje na web pomocí vašeho internetového účtu.

Odkazy třetích stran

Ve snaze poskytnout našim návštěvníkům větší hodnotu může Cozylace odkazovat na stránky provozované třetími stranami. I když je však třetí strana přidružena k Cozylace. Cozylace nemá žádnou kontrolu nad těmito odkazovanými stránkami, z nichž všechny mají samostatné postupy ochrany osobních údajů a sběru dat, nezávisle na Cozylace. Tyto odkazované stránky slouží pouze pro vaše pohodlí, a proto k nim přistupujete na své vlastní riziko. Cozylace se nicméně snaží chránit integritu svých webových stránek a odkazů na ně umístěných, a proto požaduje zpětnou vazbu nejen na své vlastní stránky, ale také na stránky, na které odkazuje (včetně případů, kdy konkrétní odkaz nefunguje).